Tropedia
Advertisement
Tropedia
157,200
pages
WikEd fancyquotes.pngQuotesBug-silk.pngHeadscratchersIcons-mini-icon extension.gifPlaying WithUseful NotesMagnifier.pngAnalysisPhoto link.pngImage LinksHaiku-wide-icon.pngHaikuLaconic


Darkstalkers series

Darkstalkers: The Night Warriors (1994-1996)

Devil May Cry series

Devil May Cry (2001)

Devil May Cry 3: Dante's Awakening (2005)

Devil May Cry 4 (2008)

Devil May Cry 5 (2019)

Mega Man franchise

Resident Evil series

Resident Evil (1996, 2002[1])

Resident Evil 2 (1996, 2019)

 • Leon S. Kennedy = Leon S. Kennedy (Original) + Nero + Alex Mason + Makoto Hikawa + Shinji Kido + Shotaro Hidari + Haruto Soma + Kazumi Sawatari + Tatsuya Asami + Banban Akaza + Hikaru Raido + Leito Igaguri + Katsumi Minato + Shinn Asuka + Allelujah Haptism + Yusei Fudo + Ryuko Matoi + Uzu Sanageyama + Yuta Hibiki
 • Claire Redfield = Claire Redfield (Original) + Kohtaro Minami + Mana Kazaya + Miho Kirishima + Akira Amami + Akiko Narumi + Hina Izumi + Akari Tsukimura + Tsukuyomi + Asuna Yanase + Isami Minato + Miriallia Haw + Feldt Grace + Crow Hogan + Rikka Takarada
 • Ada Wong = Ada Wong (Original) + Lady + Trish + Mitsuru Kirijo + Naoto Shirogane + John Price + Tsukasa Kadoya + Shroud + Ryusei Sakuta + Yoko Minato + Sento Kiryu + Sawa Takigawa + Takumi Katsuragi + Marika Reimon + Miu Sutou + Hiroya Fujimiya + Nagi Saijyo + Shou + Gai Kurenai + Saki Mitsurugi + Neo Roanoke + Setsuna F. Seiei + Soma Peries/Marie Parfacy + Jack Atlas + Aki Izayoi + Bruno + Satsuki Kiryuin + Nonon Jakuzure + Akane Shinjo
 • Sherry Birkin = Sherry Birkin (Original) + Patty Lowell + Amane Kurihara + Gon + Asahi Minato + Lua + Luca + Audrey Burne + Mako Makanshoku
 • William Birkin = William Birkin (Original) + Shiro Kanzaki + Hanagata + Yoshito Hirose + Sou Fueki + Edith + Michihiko Zaizen + Shinobu Katsuragi + Mio Minato + Soichiro Kiryuin/Isshin Matoi
 • HUNK = HUNK (Original) + Dante + Kaoru Kino + Shuichi Kitaoka + Masato Kusaka + Naoya Kaido + Mutsuki Kamijo + Sou Yaguruma + Daiki Kaito + Kaito Kumon + Chase + Kuroto Dan + Kazumi Sawatari + Jugglus Juggler + Ultraman Orb Dark + Kyosuke Kiryu + Aikuro Mikisugi + Ira Gamagoori + Nui Harime
 • Brian Irons = Brian Irons (Original) + Frank Tenpenny + Steve Haines + Edgar Ross + Masayoshi Shido + Suguru Kamoshida + Risa Fukami + Kitazaki + Masahiko Minami + Shinkuro Isaka + Tenjuro Banno + Mitsuhide Nira + Takaaki Tenjo + Einosuke Mido + Swartz + Nobuyuki Sugou + Quinella + Divine + Lotten + Walder Frey + Ragyo Kiryuin

 • Resident Evil 5 (2009)

  Resident Evil 6 (2012)

  Resident Evil Revelations 2 (2015)


  Street Fighter series

  1. for the Nintendo GameCube remake
  Advertisement